ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ

 

 PeriXronou

 

 

Με το τέλος κάθε χρόνου και το ξημέρωμα του καινούριου

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 34-36

30-12-1965. Εγράφη κατά την ώραν

του Εσπερινού ενώ αγιογραφούσα.

 

Με το τέλος κάθε χρόνου ο άνθρωπος φθάνει πιο κοντά στο τέρμα της ζωής του. Αλλά επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήση πόσο σύντομα φεύγει ο χρόνος, διά τούτο και προχωρεί ασκόπως στην ζωήν του. Δεν σκέπτεται, τί έκαμε μέσα σε ολόκληρο τον χρόνο για την ψυχήν του. Ποίους δρόμους επέρασε; Ποίαν ευδαιμονίαν εχάρισε στον συνάνθρωπόν του στο πέρασμα του χρόνου; Σε ποίον πάσχοντα έγινε φιλόστοργος στον μεγάλο πόνον του; Ποίαν αγάπην έδειξε προς αλλήλους; Πόσες επίπονες και επίμονες λέξεις είπαν τα χείλη του, για να καλλιεργήση μια ψυχή που ευρίσκεται μακράν από τον Θεόν; Ποίαν αξιόλογον πράξιν έκαμε στον συνάνθρωπόν του, προς ωφέλειαν της ψυχής του; Ποίαν καλλιέργειαν έκαμε στον αδελφόν του, για να αποτρέψη την σκέψιν του από το πονηρόν; Ποίαν ευτυχίαν εχάρισε με τα λόγια του κατά την ώρα της δυστυχίας και συκοφαντίας του πλησίον του; Ποίους εκ των λόγων του Ευαγγελίου εφήρμοσε στον εαυτόν του και προς τους άλλους; Ποίαν Ευαγγελικήν περικοπήν ενεκολπώθη στην σκέψιν του για την ψυχικήν του ωφέλειαν; Ποίαν ενοχλητικήν ενέργειαν του Πονηρού κατετρόπωσε; Ποίαν εξόρμησιν έκαμε προς εξόντωσιν του κακού; Ποίαν κακήν του συνήθειαν έρριξε στο βάθος της θαλάσσης; Ποίαν πονηράν ανωμαλίαν της σαρκός έθεσε στην προσταγήν της νεκρώσεως; Ποίαν απερισκεψίαν του διώρθωσε στρέφοντας το βλέμμα του στο καλό; Ποίαν αρχήν δικαίου εφήρμοσε;

Εξέτασε λοιπόν τον εαυτόν σου και προχώρα προς τον νέον χρόνον και στόλισέ τον με αγάπη, με ταπείνωσιν, με στοργήν και ελπίδα για την αναγέννησι της ψυχής, με την φωνήν του Ευαγγελίου και με την βοήθειαν του Θεού. Με φόβον και στοργήν προς τον Ουράνιον Πατέρα μας, προχώρει και σπείρε τον σπόρον στο ομαλόν έδαφος. Εργάσου το τάλαντον του Χριστού, για την σωτηρίαν της ψυχής σου, για να κυλίση ο νέος χρόνος με την ευλογίαν του Θεού.

 

31-12-1967. Μεσάνυχτα λίγο προτού

αρχίση ο καινούργιος χρόνος.

 

Με το ξημέρωμα του καινούργιου χρόνου ας ανατείλη ο ήλιος και οι ακτίνες του ας ζεστάνουν την πονεμένη ψυχή, που πάντοτε ευρίσκεται κουρασμένη από την αμαρτία. Ας την θερμάνη η ευλογία του Θεού και η μεσιτεία του Αγίου Βασιλείου του Θαυματουργού, και ας γίνη η φρούρησίς του ακοίμητος προς σωτηρίαν της ψυχής, που πάντα περιμένει στην ζωή το «Αγαπάτε αλλήλους». Αφήσετε τα παραπτώματα των άλλων αδελφών και όλα τα γήινα και κουρασμένα πάθη ας φύγουν μακρυά σας. Ας χαθούν σαν τους χοίρους που εβύθισεν ο Κύριος εις τον βυθόν της θαλάσσης. Το ξύπνημα του κάθε καινούργιου χρόνου πρέπει να σας ενδυναμώση εις την αγάπην. Να γίνετε άνθρωποι ευσυνείδητοι με φόβον Θεού και με αγνά ελατήρια να χτυπούν οι παλμοί της καρδιάς.

 

 

Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να ξεχωρίζη

την αλλαγήν του χρόνου προς σωτηρίαν

της ψυχής του και όχι προς απόλαυσιν

υλικών αγαθών

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 36-38

 

Με την αλλαγήν του χρόνου πλησιάζομεν προς το τέρμα της ζωής και χρειάζεται η μεγαλύτερη φροντίδα διά την ανάπαυσιν της ψυχής. Προσέξετε, τέκνα, να σώσετε την ψυχήν σας, να μην την πάρη ο χαμός.

Η αλλαγή του χρόνου, πρέπει να σας φέρη περισσότερον προς την αγάπην, την φιλόστοργον και την ακατανίκητον ενθύμησιν, ότι η ζωή του ανθρώπου είναι λουλούδι εύοσμον, μόνον όταν την περιτυλίγη η αγάπη του Θεού και την πλουτίζη η προσευχή, που είναι το όπλον του ανθρώπου και η ανακούφισις της ψυχής.

 

31-12-1975. Χάραμα, μόλις εξύπνησα και έκανα

την προσευχή μου, εγράφη το κάτωθι:

 

Τρέχει ο χρόνος, πέρασε και έρχεται ο νέος. Τι έκαμες; Πρόσεξες ποιο είναι το καλό σου; Για ρίξε την σκέψι σου και γράψε στα χαρτιά σου, τι έκανες για την ψυχή; Στον άλλο κόσμο θάβρη τον τόπον τον φωτεινό της γαλήνης ή θάβρη τα βάσανα από τους πονηρούς δαίμονας; Κάνε έλεγχο, κάνε έλεγχο και βρες τον ίσιο δρόμο, που είναι αβλαβής και δροσερός με του Χριστού την χάριν. Φεύγει ο χρόνος και περνά και φτάνουμε στο τέρμα. Δεν θέλει πλούτη το βάδισμα! Θέλει αγάπην, υπομονήν και πίστιν στον Θεό μας.

Να αφήσετε την σκέψιν σας μακρυά από την κακήν και μολυσμένην κοινωνίαν και να εύχεσθε η ευλογία του Θεού να σας απαλλάξη από τας εσφαλμένας γνώμας και να σας επισκιάση, να διέλθετε τον χρόνον αυτόν ειρηνικόν και αναμάρτητον. Να εύχεσθε και να προσεύχεσθε να γίνουν αι δυνάμεις των ουρανών ακοίμητοι φρουροί εις την ζωήν σας και σαν το φως του ηλίου να σας θερμαίνη η αγάπη του Θεού, που είναι ανεξάντλητος.

Είθε ο καινούργιος χρόνος να σκορπίση ευλογίαν και πνευματικήν χαράν εις τας καρδίας, να πλουτισθή ο εσωτερικός σας κόσμος με αγάπη, που να παραμένη εις όλην σας την ζωήν ακεραία και να προχωρήτε εις τον ομαλόν δρόμον, που εχάραξεν η φωνή του Ευαγγελίου.

Πράττετε πάντα το καλόν.

Να κινούνται τα ελατήρια της αγάπης και του κακού να μένουν νεκρά.

Αυτός ο καινούργιος χρόνος, ας προσευχώμεθα να αυλακώση το αυλάκι της ειρήνης και να ξεφυτρώση η ανεξάντλητος αγάπη παγκοσμίως. Τα έθνη να προχωρούν ειρηνικά και αδιαλείπτως να υπάρχη μέσα στην ψυχήν του διανοουμένου Κυβερνήτου η αγάπη προς αλλήλους, ώστε η παγκόσμιος ειρήνη να φτερουγίση σαν την λευκήν περιστερά που φτερούγισε την ώραν του βαπτίσματος εις τον Ιορδάνην ποταμόν.

 

sxedio did 31 sel38