ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

PronoiaTouTheou

 

 

Ανεξιχνίαστες οι βουλές του Υψίστου

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 160

 

Είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Κυρίου και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τις εμβαθύνη και να τις μελετήση με τον ιδικόν του τρόπον.

Είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Κυρίου και ουδείς άνθρωπος ημπόρεσε να τις εξιχνιάση και να δώση τον τελικόν τους σταθμόν, την τελική τους έννοια.

Είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού και δι’ αυτό πρέπει να είμεθα πολύ ταπεινοί και εγκρατείς εις την γλώσσαν μας και να μην αφήνωμε την σκέψιν μας να την επηρεάζη η ξένη κρίσις διά τας βουλάς του Κυρίου.

Να γίνεται η γλώσσα μας εγκρατής και πειθαρχική. Να μην την αφήνωμε να τρέχη και να μολύνη την ψυχήν του άλλου ανθρώπου, μόνον να την κρατά η ατσαλένια αλυσίδα, που είναι η πίστις προς τον Θεόν και άνευ αυτής, ουδείς άνθρωπος μπορεί να βρη την σωτηρίαν της αθανάτου ψυχής.

Να μην αφήσωμεν την γλώσσαν μας, διότι η γλώσσα τρέχει και πρέπει να την κυβερνά η σκέψις.

Όταν η σκέψις είναι αφωσιωμένη εις τον δρόμον του Θεού, δηλαδή με πραγματικήν αφοσίωσιν, τότε μόνον δεν τρέχει η γλώσσα εις το γλωσσικόν σκότωμα.

 

underConstruction

Το περιεχόμενο θα προστίθεται σταδιακά!!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!!