ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

 

 periTwnAgiwn

 

Εμείς σας προστατεύουμε και θα σας βοηθούμε

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 51-53

 

Να κάνετε την προσευχή μέσα απ’ την καρδιά σας, ν’ ανοίγη ο ουρανός να βρίσκεσθε κοντά μας. Εμείς σας προστατεύουμε και θα σας βοηθούμε, γιατί έχομε την δύναμι να σας καθοδηγούμε. Πρέπει και εσείς να έχετε πίστι μες στην καρδιά σας, για να μπορέσουμε και μεις να μεσιτεύσωμε στον Ιησούν Χριστόν μας. Ο Ιησούς μας ο Χριστός είναι πάντα κοντά σας και σας χαρίζει την χαρά μέσα εις την καρδιά σας ...

Κάθε στιγμή και κάθε ώρα να παρακαλούμε τον Ουράνιον Πατέρα μας, μέσω των Αγίων του, να μας συντηρή την σκέψιν μας, να γινώμεθα μακρόθυμοι, πολυέλεοι, πολυεύσπλαχνοι, και να μιμούμεθα τον Εσταυρωμένον Κύριον, που δι’ ημάς εσταυρώθη και εσυκοφαντήθη ...

Πάρετε την ένταξίν σας εις τας εντολάς του Κυρίου, διά να αγιασθή η ψυχή, να διορθωθούν οι λογισμοί και να στραφή η σκέψις στο καθαρό, και όχι να υποφέρη από θλίψιν και οδυνηρά συγκροτήματα. Αλλά οι Άγγελοι και οι Άγιοι να κατευθύνουν τα βήματά σας εις έναν ορίζοντα πίστεως, προς δόξαν Θεού, προς αλληλεγγύην πτωχών και πονεμένων ανθρώπων.

 

 

Οι εορτές και η τιμή προς τους Αγίους

 

Βιβλίο «Μηνύματα», σελ. 107-108

26 Νοεμβρίου 1963

 

Όταν έρχεται η εορτή κάθε Αγίου ή Αγίας, οι χριστιανοί πρέπει να προσεύχωνται περισσότερον θερμά, με κατάνυξιν, και αγάπην, και να παρακαλούν τους Αγίους να μεσιτεύουν προς τον Κύριον για την σωτηρίαν της ψυχής τους. Η κάθε εορτή Αγίου είναι για τους χριστιανούς μία σοβαρή υπενθύμισις των δεινών μαρτυρίων, που υπέστησαν οι Άγιοι, για την πίστι του Χριστού. Εδοξάσθησαν από τον Θεόν και με δόξαν έλαβον μέρος στην Βασιλείαν των Ουρανών.

Ας τους τιμάμε λοιπόν και ας επικαλούμεθα την βοήθειάν των, για να μας ενισχύσουν στην προσευχήν μας και ας είμεθα βέβαιοι, ότι η προσευχή μας τότε θα εισακουσθή από τον Θεόν. Ας τιμάμε την μνήμην των και ας παρακαλούμε τους Αγίους να είναι πάντοτε συμπαραστάται και άγρυπνοι φρουροί στην ζωήν μας. Ακόμη δε περισσότερον να ζητάμε την βοήθειάν των στις ώρες, που μας καταπιέζει η θλίψις και μας πλήττει η συμφορά».

 

 

Όταν ο Χριστιανός ζητεί την μεσιτεία των Αγίων

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 163-164

 

Ομιλεί ο Άγιος Ραφαήλ, διά τον Διάκονον Νικόλαον:

Νικόλαος, ο Μάρτυς των Καρυών, δεμένος στο δένδρο, με τούρκικο γαϊτάνι εμαστιγώθη μες στα πλευρά του και όταν με είδε στη γη να με σέρνουν, χτυπά η καρδιά του και με πόνο κλαίει. Αμέσως το τέκνον Κυρίου παραδίδει το πνεύμα. Ήταν υπάκουος εις τα λόγια μου ψυχή και σώματι. Ζούσαμε χρόνια ευτυχισμένοι. Εννοούμε ευτυχίαν πνευματικήν, διότι αυτή έχει αξίαν. Να ευτυχής πνευματικώς.

Ειρήνη, κόρη Προεστού, μύρον του Παραδείσου, Αρχάγγελοι και Άγγελοι κηδέψαν το κορμί σου. Πώς άντεξε στα βάσανα, η δωδεκαετής μικρή αγνή; Είχε μέσα της την δύναμι του Θεού.

Όταν ο χριστιανός ζητεί την μεσιτείαν των Αγίων, αισθάνεται η ψυχή του μίαν χαράν. Ώ τι ευλογία από τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν! Τι πνευματικήν κατάνυξιν και ψυχικήν αγαλλίασιν αισθάνεται το πιστό τέκνον του Θεού, που ακράδαντα νοιώθει βαθειά εις τον εσωτερικόν του κόσμον την εύρεσιν των Αγίων λειψάνων… Γίνετε, τέκνα μου, οπαδοί του Κυρίου, διότι ένας είναι ο Θεός, μία η Παναγία, οι Άγιοι είναι αρίθμητοι, έχουν για όλους παρρησίαν. Οι Άγιοι και οι Αγίες για όλους σας μεσιτεύουν.

Ομιλεί η Αγία Ειρήνη των Καρυών:

«Εγώ είμαι μικρή, μα έχω παρρησίαν, γονατιστή προσεύχουμαι για όλην την κοινωνίαν».

 

 

Για την Αποστολή Του, για τις Καρυές και τους Αγίους της Λέσβου

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 167-168

 

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με έστειλε σε πολλά του τέκνα διά να τα προφυλάξω και να τα έχωμε κοντά μας, αλλά η οδός του Κυρίου είναι λίγο δύσκολη και δι’ αυτό πρέπει να δώση ο Πανάγαθος Θεός την δύναμιν διά να οδηγηθή η κάθε ψυχή προς το άπειρον της αγάπης του Θεού.

Εάν προσέξετε και μελετήσετε μέσα σας, θα ιδήτε πόσοι δεν αξιώθηκαν να ακούσουν και να ιδούν ουράνιες οπτασίες, εμβατήρια ουράνια, λόγια ουράνια, σαλπίσματα αγγελικά, να σκορπούν χαρά στον λόφο των Καρυών, όταν βρέθηκαν τα μυρωμένα και αγιασμένα λείψάνά μας;

Ποιος δεν δακρύζει, ποιος δεν αισθάνεται κάτι σαν μία ζωντανή έλξη, μίαν ανακούφιση ψυχική, όταν αντικρύζει τα μυρωμένα βουναλάκια των Καρυών.

Γενική είναι η ανακούφιση, αλλά ποίος την ομολογεί, ποίος ανοίγει διάπλατα τα φύλλα της καρδιάς του, ποίος ομιλεί την αλήθειαν;

Άγια η ώρα ήτανε στην νήσο την δικήν μας και έχει λείψανα Αγίων δοξασμένα.

Του Θεοδώρου Μάρτυρος, Ιγνατίου του μεγάλου, της θεοκτίστης της Λεσβίας, των Καρυών τα τρία, του Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.

Η Νήσος Λέσβος είναι ξακουστή με τα άγια Λείψανά της. Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν αγνός υιός, της Πόλεως καμάρι. Σαν τον υμνούνε, περπατά και τα παιδιά φυλάγει.

Όλης της οικουμένης είναι προστάτης των παιδιών, στο λέγω να το ξεύρης. Έργα άγια γίνονται μέσα στη Μυτιλήνη και χαίρονται οι Άγιοι, και πάντα μεσιτεύουν να έχετε γαλήνη.

 

SinaxiAgionLesvos