ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ

 

ΔΙΔΑΧΕΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΛΕΣΒΩ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΟΣ

ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

 

didaxesAgioyRafail flowershow

 

«Εις τας αποκαλύψεις του προς εμέ ο Άγιος Ραφαήλ λέγει: «Σε διάλεξα να υπηρετήσης θείαν αποστολήν, διότι αυτό είναι το θέλημα του Ουρανίου Πατρός».

Εις το παρόν βιβλίον θα εύρης διδαχές, που εδόθησαν εις εμέ κατά καιρούς, εις την εκκλησίαν, εις την οικίαν, καθ’ οδόν, εις διαφόρους ώρας της ημέρας και της νυκτός υπό του Αγίου Ραφαήλ, διά της Θείας Χάριτος, εκ του Ουρανίου Πατρός.

Ο Άγιος κατηχεί και διδάσκει με απλόν τρόπον, πώς να προσευχώμεθα και να πορευώμεθα εις την ζωήν, διά να απολαύσωμεν την αιώνιαν ζωήν εις τους ουρανούς.»

Αικατερίνη Π. Λύτρα

 

 

Δ Ι Δ Α Χ Α Ι   Τ Ο Υ   Α Γ Ι Ο Υ   Ρ Α Φ Α Η Λ

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

underConstruction

Το περιεχόμενο θα προστίθεται σταδιακά!!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!!

 

ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ

Με το τέλος κάθε χρόνου και το ξημέρωμα του καινούριου

Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να ξεχωρίζει την αλλαγήν του χρόνου προς σωτηρίαν της ψυχής του και όχι προς απόλαυσιν υλικών αγαθών

 

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

Αγάπη εστίν ο Θεός

Αγάπην ζητείτε

Εκείνος που αγαπά τον Θεόν

Χωρίς αγάπη και στοργή εις τον συνάνθρωπόν σας δεν έχετε αγαλλίασιν στους μυστικούς σας πόνους

Η αγάπη είναι το πρώτον στολίδι της ψυχής και χωρίς αυτήν δεν ημπορούμε να προχωρήσουμε εις καμμίαν πρόοδον εις την ζωήν μας

Η αστραπόμορφος ανταύγεια της αγάπης του Θεού σκορπά ανέσπερον φως εις τον νουν του ανθρώπου

Μόνον διά της αγάπης προς τον πλησίον εξιλεώνεται ο άνθρωπος

Η δίψα της αγάπης

Αγάπα τον πλησίον σου

 

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πώς να γνωρίσω τον Θεόν

Αισθητή σκέψις και αρχική θέλησις

Χριστιανός γεννήθηκες, Χριστιανός να πεθάνης

Όταν η πίστις είναι αδρανής εις τον άνθρωπον, είναι ζυμωμένη με στελέχη του Πονηρού

Το Ορθόδοξον Χριστιανικόν Δόγμα της Πίστεως

Διά την βλασφημίαν

Η ανθηρή πίστις είναι χρυσούν μετάλλιον δοσμένον απ’ τον Θεό

Η προσκύνησις των αγίων εικόνων είναι τιμή προς τον εικονιζόμενον Άγιον

Απαγορεύονται τα χρυσαφικά στις εικόνες

 

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ

Είναι μόνον η προσευχή, που στης ζωής το πέλαγος γαλήνη μας χαρίζει

Γιατί προσεύχομαι

Ακατανίκητος προσευχή

Τί λάμπει στη ζωή μας σαν αστέρι της αυγής; Η χαρά της προσευχής

Σήμερα είναι Κυριακή. Συ, ω χριστιανέ, τί εσκέφθης πηγαίνοντας εις τον οίκον του Θεού

Τί είναι η προσευχή της Κυριακής

Συγχωρείτε και προσεύχεσθε

Πώς να προσευχώμεθα

Διδαχή περί του Οίκου του Θεού

Προσευχή και συμπεριφορά εις την Εκκλησίαν

Εις το: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε»

 

ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

Σταύρωσις και Ανάστασις

Η υπομονή είναι θείον χάρισμα του Ουρανίου Πατρός

Η αυθάδης συνομιλία προσβάλλει το ηθικόν της ψυχής

Η υπομονή είναι όπλον αήττητον

 

ΠΕΡΙ ΘΛΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

Μακάριοι οι θλιβόμενοι και μη οργιζόμενοι εις τας δοκιμασίας

Πού θα εύρω καταφύγιον, την ανακούφισιν και την αγαλλίασιν;

Ο άνθρωπος να μη χάνη το θάρρος του, αλλά να ζητή την προστασίαν του Θεού

Η αχαριστία είναι δαίμων

Ο άνθρωπος που είναι μακράν του Θεού έχει πάντα θλιμμένη την καρδιά του

Τα πάθη είναι να τα περνά ο άνθρωπος, διά την αγάπην του Χριστού

 

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

Η ψυχή, αθάνατος υπάρχει

Όταν χαθή η ψυχή, κλαίει, πονεί, δακρύζει

Τι πρέπει να σκέπτεται ο χριστιανός, διά να σώση την ψυχήν του;

Διάλογος της ψυχής προς το σώμα

Διδαχή εκ των σπαρτών – τα φάρμακα της ψυχής

Η μετάνοια είναι η ανύψωσις της ψυχής

Η αναγέννησις της ψυχής

Αι καλαί πράξεις θα γίνουν αντάλλαγμα της ψυχής

Άνθισις της ψυχής είναι η ζωή

Εις την Ουράνιαν Βασιλείαν υπάρχουν σκηναί Αγίων

Η ψυχή καρτερεί το αγαθόν

«Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ιδού ο Νυμφίος έρχεται»

Η ταπείνωσις και η κακοπάθεια ελευθερώνουν την ψυχήν

Πώς πρέπει να προσέχωμεν την ψυχήν μας

Μην θανατώνετε την ψυχήν

Η μετάνοια είναι ωρίμανσις της ψυχής

Φρόντισε και συ, άνθρωπε, να γίνης σαν τα λουλούδια τα εύοσμα

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Οδός του Κυρίου είναι η Εκκλησία και οι ιεροί λόγοι του Ευαγγελίου

Οι λόγοι του Ευαγγελίου είναι τα αθάνατα κρίνα που μας γεμίζουν την ψυχήν με ανέσπερον φως

Το φως το άσβεστον, το αγαθόν, το μυρωμένον, το ηγιασμένον είναι η φωνή του Ευαγγελίου

Γνωρίζεις το Ευαγγέλιον, που είναι αλάνθαστον, που διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος;

Περί υπακοής στα ρήματα του Ευαγγελίου και προσεκτικής μελέτης αυτών

Θα είναι σφάλμα θανάσιμο, εάν κανείς θελήση να κρίνη τα ρήματα του Ευαγγελίου με βάσι την ιδικήν του ικανότητα

Είναι ανάγκη να εγκολπωθούμε την διδασκαλίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Είναι ανάγκη να στρέψωμεν τα μάτια της ψυχής μας προς το άπειρον τύμπανον του Θεού

 

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Ο γάμος είναι χριστιανικόν μυστήριον, ευλογημένον από τον Κύριον

Ο σκοπός του γάμου

Οι γονείς που οδηγούν τα παιδιά τους σε φαύλον κύκλον, θα μείνουν ασυγχώρητοι

Πρέπει να υπάρχη μεγάλη προσοχή των γονέων προς τα παιδιά

Η μητέρα προς το παιδί

Οι γονείς πρέπει να διδάσκουν στα παιδιά τους την Γέννησι, την Σταύρωσι και την Ανάστασι του Χριστού

Είναι ανάγκη τα αδέλφια μας να διδάσκονται τον λόγον του Θεού

Χριστιανική καθοδήγησις

Είναι λάθος που λένε: Είμαι εις την εκκλησίαν του Χριστού, και ξέγραψα τους γονείς

Ο καθοδηγών τους άλλους πρέπει πρώτα να ελέγχει τον εαυτόν του

 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο προορισμός του ανθρώπου

Ως άνθος μαραίνεται ο άνθρωπος

Κλαίω και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατον

Στη ζωή του ανθρώπου υπάρχουν δύο σκέψεις και δύο δρόμοι

Ο άνθρωπος που εργάζεται με πονηρήν σκέψιν ποτέ δεν ευδοκιμεί

Ο μακράν του Θεού ευρισκόμενος άνθρωπος δεν γνωρίζει την αληθινήν χαράν

Καλύτερα να είσαι αμαρτωλός και όχι απολωλός πρόβατον

Ελάτε, τέκνα μου, λέει ο Κύριος

Τί ποιήσει ο άνθρωπος εις την ζωήν της γης;

Μη φροντίζετε αδιαλείπτως διά την οικονομικήν σας κατάστασιν

Μη θησαυρίζετε θησαυρούς εις την γην, θησαυρίζετε θησαυρούς εν τω ουρανώ

Κάνε καλή χρήσι του πλούτου σου

Το σφάλμα είναι πολύ χειρότερο από το λάθος

Οπές και κουφάλες

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΣΕ ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ

Φως Ιλαρόν

Εις το: «Και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου»

«Εν τη σκέπη των πτερύγων Σου αγαλλιάσομαι»

Εις το: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε»

«Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας»

 

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η μόρφωση εκ του Αγίου Πνεύματος

Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο του Αγίου Πνεύματος

Εργάσου λέει ο Κύριος τα τάλαντα που σου έδωσα

Οι δύο φωλιές στην καρδιά του ανθρώπου

Φυλάξετε την θύραν της σκέψεως κλειστήν εις τον Πονηρόν

Τα κρυπτά σκήπτρα της αμαρτίας ομοιάζουν με παράνομον καλλιέργειαν

Περί ορφάνιας

Το μυστήριον της ανθρωπότητος κρύπτεται εις τους Ουρανούς

Πρέπει να καλλιεργούμε την πίστιν στον Θεό και την καλήν πράξιν

Να μη γινώμεθα ευεργέται με υπολογισμόν

Η μεμβράνη της πονηρίας

Μη συνερίζεσθε

«Βοηθάτε αλλήλους»

Αδελφική αλληλεγγύη, ριζωμένη με την αγάπην του Χριστού

Πώς θα κρατήσωμεν την χριστιανικήν Ορθόδοξον εκκλησίαν εις ακεραίαν ακμήν από τα βέλη του Πονηρού

Διώξετε το σκότος των σκέψεων και ντυθήτε το ανεξάντλητο φως του Παραδείσου

Μην μεριμνάτε εις την ζωήν

Δεν πρέπει να κερδίζωμεν υλικά αγαθά μόνον διά τον εαυτόν μας

Κλείετε την θύρα του κακού

Η επισκίασις του Θεού, τροφή πνευματική

Συμπεριφορά εν ώρα φαγητού

Απομακρυνθήτε από τα χαρτοπαίγνια

Διά το κάπνισμα

 

ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ανεξιχνίαστες οι βουλές του Υψίστου

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διδαχή περί του Ζακχαίου Η στάσις μας προς τους αμαρτωλούς

Η νηστεία των δύο ημερών

Διά την νηστείαν της Αγίας Τεσσαρακοστής

«Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες ευφράνθητε σήμερον»

Όπλον θεϊκόν η νηστεία της γλώσσης

Περί εξομολογήσεως

 

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Ξημέρωμα 25ης Μαρτίου

Παναγία, το σύμβολο της αγνότητος

Η Θεοτόκος είναι πηγή αφθαρσίας και πύργος ασφαλείας

Η Παναγία είναι ο θησαυρός της σωτηρίας

«Εκ Σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης»

«Ροήν μου των δακρύων μη αποποιήσης η του παντός εκ προσώπου παν δάκρυον αφηρηκότα, Παρθένε, Χριστόν κυήσασα»

 

ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Μέσα στην φύσιν βρίσκεις τον Θεόν

Επί του: «Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε, Πάντα εν Σοφία εποίησας»

Γίνεσθε επιστήμονες και φιλόσοφοι. Ποτέ σας όμως μη θέλετε να φθάσετε στην κορυφή του θείου δώρου της δημιουργίας

 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Εμείς σας προστατεύουμε και θα σας βοηθούμε

Οι εορτές και η τιμή προς τους Αγίους

Για την Αποστολή Του, για τις Καρυές και τους Αγίους της Λέσβου

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Σύγχρονη Γυναίκα

Η σημερινή εποχή είναι χειρότερη από τα Σόδομα και τα Γόμορρα