ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΛΕΣΒΩ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΦΑΝΕΝΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ

ΟΠΩΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΛΥΤΡΑ

 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το περιεχόμενο θα προστίθεται σταδιακά!!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!!

 

Πηγή:

Βιβλία “Μηνύματα”, “Διδαχαί”, “Απάνθισμα” Αικατερίνης Π. Λύτρα


AgioiRafail Nikolaos Eirini
Ο Θαυματουργός Άγιος Ραφαήλ
με τους συμμάρτυράς Του Άγιον Νικόλαον και Αγίαν Ειρήνην

Απολυτίκιον του Αγίου Ραφαήλ
Ήχος α´. Της ερήμου πολίτης.

Της Ιθάκης τον γόνον και της Λέσβου το καύχημα,
Οσιομαρτύρων την δόξαν, Ραφαήλ ευφημήσωμεν,
αρτίως γαρ ημίν φανερωθείς, ιάματα πηγάζει τοίς πιστοίς,
και κατ’ όναρ και καθ’ ύπαρ υπερφυώς οπτάνεται τοις κράζουσι·
Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι,
δόξα τω εκπληρούντι διά σού, ημών τα αιτήματα.

Αγαπητέ αναγνώστα,
«Εις το παρόν βιβλίον θα εύρης διδαχές, που εδόθησαν εις εμέ κατά καιρούς, εις την εκκλησίαν, εις την οικίαν, καθ’ οδόν, εις διαφόρους ώρας της ημέρας και της νυκτός υπό του Αγίου Ραφαήλ, διά της Θείας Χάριτος, εκ του Ουρανίου Πατρός. Ο Άγιος κατηχεί και διδάσκει με απλόν τρόπον, πώς να προσευχώμεθα και να πορευώμεθα εις την ζωήν, διά να απολαύσωμεν την αιώνιαν ζωήν εις τους ουρανούς.»

Αικατερίνη Π. Λύτρα
Βιβλίο «Διδαχές», σελ. 33ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


- Πρόλογος - εισαγωγή
(υπό Αρχιμ. Αμβροσίου Λενή, νυν Μητροπ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, εκ του βιβλίου «Μηνύματα»)

- Ιστορικό των Αποκαλύψεων
(εκ του βιβλίου «Η θαυμαστή εν Χριστώ μεταμόρφωσις της Αικ. Λύτρα», και «Μηνύματα»)

- ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Διδαχές του Αγίου Ραφαήλ

- ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Προσευχές δοθείσες υπό του Αγίου Ραφαήλ

- ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: Ποιητικά μηνύματα του Αγίου Ραφαήλ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αποφθέγματα εκ των διδαχών του Αγίου Ραφαήλ