ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Υπό Αρχιμ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Γ. ΛΕΝΗ,

νυν Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Εκ του βιβλίου «Μηνύματα», Αικατερίνης Π. Λύτρα, σελ. 7-9

 MitropolitisAmbrosios

 

Η πίστις είναι το μέσον διά του οποίου προσεγγίζομεν τον Θεόν. Είναι το διαστημόπλοιον διά του οποίου κατανικώμεν την γηϊνην έλξιν των αμαρτωλών μας παθών και μεταφερόμεθα εις την σφαίραν του Απείρου Θεού.

Αλλά τι είναι πίστις; «Ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων» μας λέγει ο Απόστολος Παύλος (Εβρ. 11,2). Δηλ. η πίστις είναι κάτι που ξεπερνά την λογικήν. Ό,τι είναι ανεξήγητον διά των φυσικών νόμων, ό,τι είναι ακατανόητον εις την ανθρωπίνην λογικήν, ό,τι φαίνεται παράδοξον εις την αντίληψίν μας, προσεγγίζεται μόνον διά της πίστεως. Με άλλας λέξεις η πίστις αρχίζει από εκεί, όπου εξαντλείται η λογική.

Ο Θεός ευαρεστείται ιδιαιτέρως εις την απλήν πίστιν, εις την πίστιν των απλοϊκών ανθρώπων. Τοιαύτη ήτο η πίστις του Μωϋσέως, ο οποίος ποσώς δεν αμφέβαλλεν, ότι υπό την φλεγομένην και μη κατακαιομένην βάτον εκρύπτετο ο Θεός. Τοιαύτη ήτο και η πίστις του Νώε, όστις άνευ λογικής διευρύνσεως, υπήκουσεν εις την εντολήν του Θεού και επεδόθη εις την κατασκευήν της κιβωτού επί όλην 100ετίαν. Τοιαύτη ήτο και η πίστις των Μαθητών, οι οποίοι αφήκαν και πλοία και δίκτυα και τον πατέρα και ηκολούθησαν τον Απλούν κατά την όψιν Ιησούν.

Και όπου υπάρχει αυτή η απλοϊκή και απολυπραγμόνητος πίστις βραβεύεται από τον Θεόν. Τα γεγονότα και αι αποκαλύψεις, αι οποίαι συνέβησαν τα τελευταία χρόνια εις την Θερμήν της Μυτιλήνης, αποτελούν, συν τοις άλλοις, και μίαν επιβράβευσιν αυτής της πίστεως. Πολλοί άνθρωποι, απλοϊκοί και αγράμματοι, ηλεήθησαν από τον Κύριον να ιδούν οράματα και ενύπνια, να ακούσουν υπερκοσμίους ψαλμωδίας, να ομιλήσουν με τους Αγίους του Θεού.

Μεταξύ αυτών ιδιαιτέραν θέσιν κατέχει η Αικατερίνη Λύτρα, κάτοικος του χωρίου Πάμφυλα, η οποία, αγράμματος ούσα, επελέγη υπό του Αγίου και ενδόξου ιερομάρτυρος Ραφαήλ διά να χρησιμεύση ως όργανον του Αγίου και δοχείον φοβερών αποκαλύψεων. Προς τούτο πρωτίστως μετεστράφη και ανεκαινίσθη ο ψυχικός της κόσμος και έπειτα εδέχθη τας υπερκοσμίους αποκαλύψεις.

Το ανά χείρας βιβλίον, αγαπητέ αναγνώστα, περιέχει μερικάς από τας αποκαλύψεις τας οποίας κατέγραψεν η Αικατερίνη, μερικά μηνύματα του Αγίου Ραφαήλ. Και προσφέρεται διά να μεταφέρη εις το ευσεβές της Εκκλησίας μας πλήρωμα αυτά τα σωστικά μηνύματα προς δόξαν του Αγίου και του εν Αγίοις Επαναπαυομένου Σωτήρος Χριστού.

...

Φίλε αναγνώστα,

Η λογική θα είναι πρόθυμος να σου γεννήση απορίας και ερωτήματα. Εις τας γραμμάς που ακολουθούν δεν θα εύρης ανθρωπίνην σοφίαν και καλολογικήν τέχνην. Μόνον σοφίαν Θεού θα εύρης. Ο τόπος συνεπώς «εν ώ συ έστηκας γη αγία εστί» (Έξοδ. 3,5). Λύσε και συ τον ιμάντα των υποδημάτων σου –όπερ εστίν ανθρωπίνη λογική– και ανυπόδητος από τα κριτήρια τοις «εν διδακτοίς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις» (Β΄ Κορινθ. 2,13) με γυμνήν την πίστιν πρόσελθε.

Μόνον τότε θα δυνηθής να συλλάβης τα «μηνύματα» αυτά, τα σωστικά της καρδίας. Μόνον τότε θα εξέλθης περισσότερον ανδρείος κατά την πίστιν σου. Μόνον τότε θα ωφεληθή η ψυχή σου.

Και επ’ αυτού είθε η χάρις του Αγίου Ραφαήλ να σε επισκιάση.

Αθήναι, 25 Μαρτίου 1965

Αρχιμ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γ. ΛΕΝΗΣ

(νυν Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας)