ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ

 

ΔΙΔΑΧΕΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΛΕΣΒΩ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΟΣ

ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

 

didaxesAgioyRafail flowershow

 

«Τα πάντα θα σας διδάξω, διά να μελετάτε, το πώς να ζήτε στην ζωήν της γης.»

Άγιος Ραφαήλ

Βιβλίο «Απάνθισμα», σελ. 48

 

«Εις το παρόν βιβλίον θα εύρης διδαχές, που εδόθησαν εις εμέ κατά καιρούς, εις την εκκλησίαν, εις την οικίαν, καθ’ οδόν, εις διαφόρους ώρας της ημέρας και της νυκτός υπό του Αγίου Ραφαήλ, διά της Θείας Χάριτος, εκ του Ουρανίου Πατρός. Ο Άγιος κατηχεί και διδάσκει με απλόν τρόπον, πώς να προσευχώμεθα και να πορευώμεθα εις την ζωήν, διά να απολαύσωμεν την αιώνιαν ζωήν εις τους ουρανούς.»

Αικατερίνη Π. Λύτρα

Βιβλίο «Μηνύματα», σελ. 33

 

 

Δ Ι Δ Α Χ Α Ι   Τ Ο Υ   Α Γ Ι Ο Υ   Ρ Α Φ Α Η Λ

 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

underConstruction

Το περιεχόμενο θα προστίθεται σταδιακά!!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!!

 

 

---

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ