Ήθελα, από καιρού, να σας γνωστοποιήσω

πρόσφατα θαύματα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

 

 

Σεβαστοί πατέρες,

Είθε, οι Άγιοί μας, ο Παντοκράτωρ Κύριός μας και η Θεομήτωρ μετά των Αγγέλων να σας χαρίζουν μακροημέρευσιν, σθένος, φώτισιν κι ευλογίαν προς θείαν ευαρεστίαν.

Ήθελα, από καιρού, να σας γνωστοποιήσω πρόσφατα θαύματα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, οι Οποίοι καθημερινώς μας αποδεικνύουν την παρουσίαν Των, προστασίαν προς ημάς και την άμεσον επέμβασίν Των, επίσκεψιν Των, όποτε χρειάζεται! Από δεκαετιών και πλέον έχουμε τύχει των πολλαπλών ευεργεσιών Των, διά τα οποία έχω γράψει εις τα βιβλία της Ι. Μονής του Αγίου Ραφαήλ της Λέσβου.

Προ δύο ετών παρουσιάσθη εις την συζυγόν μου πέτρα εις το ουροποιητικόν της σύστημα, αρκετά μεγάλη και δύσκολη, λόγω μεγέθους (σύμφωνα με τις εξετάσεις και τους ιατρούς), να καταπέσει μόνη της! Αφού ακολουθήσαμε, επί εξάμηνον και πλέον θεραπείας και οδηγίας θεραπόντων ιατρών, μας συνεστήθη (αφού είχαμε καταλήξει εβδομαδιαίως να προβαίνωμεν εις υπερηχογραφήματα) ή διά χειρουργείου ιατρική επέμβασις! Επέκειτο ο καθορισμός ημερομηνίας διά το χειρουργείον. Ημέρες Αγίου Πάσχα. Προσήλθαμεν εις τους Αγίους εις την Ιεράν Αυτών Μονήν εις Άνω Σούλι Μαραθώνος, διά πολλοστήν φοράν και παρακαλέσαμεν διά την μελλουμένην επέμβασιν επ’ ευκαιρία της Λαμπροτρίτης, Εορτής Των!!! Αμέσως μετά, εξηκολούθησεν υπερηχογράφημα δυνάμει του οποίου θα προχωρούσε η επέμβασις (ακριβής θέσις πέτρας, μέγεθος και λοιπές λεπτομέρειες διά την εγχείρησιν). Πλην όμως, το θαύμα είχε επιτελεσθεί και το υπερηχογράφημα ήτο καθαρόν!!!! Ο ιατρός, μετά από τόσους μήνας δεν μπορούσε να βρη την πέτραν, η οποία, λόγω μεγέθους και φύσεώς της εις το σημείον εκείνον ήτο αδύνατον να πέση να διασπασθή και δι’ αυτό, τόσον μεγάλον χρονικόν διάστημα ήτο αμετακίνητος! Τα αδύνατα τοις ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ, προς δόξαν Αυτού!!!

Όλως προσφάτως, μία σμιγματογόνος κύστις, μικρή εις το μέγεθος, υφισταμένη εις το στέρνον μου από πολλών ετών, αίφνης ένα βράδυ Σαββάτου παρουσίασε μία ερυθρότητα εις την όλην περιοχήν του θώρακος και άμεσα προσεπάθησα, κατόπιν ιατρικών οδηγιών, δι’ αντιβιοτικών αλοιφών, επιθεμάτων και φαρμακευτικής αγωγής να καταστείλω την όλην κατάστασιν! Πλην όμως, δεν υποχωρούσε, αλλά τουναντίον επεκτείνετο και πονούσε περισσότερον. Ωδηγήθην (με την φώτισιν των Αγίων μας, που παρακαλούσα πίνοντας αγίασμα και βάζοντας λαδάκι από την κανδήλα Τους) εις ιατρόν – χειρουργόν, διά να επέμβη τοπικώς και μάλιστα, κατ’ οίκον, λόγω του φόβου μου εκ της πανδημίας. Ήταν Τρίτη πρωί η επίσκεψις του ιατρού εις την οικίαν μας και είχε ως άμεσον αποτέλεσμα την εισαγωγήν μου εις το Νοσοκομείον και εις έκτακτον χειρουργείον. Η μικρή κύστις (μέγεθος μεγάλης φακής) διηχύθη εις τον όλον θωρακικόν χώρον με σπάνιον και άκρως επικίνδυνον μικρόβιον, ως έδειξεν η μετέπειτα πραγματοποιηθείσα καλλιέργεια. Η εγχείρησις εστέφθη μετ’ επιτυχίας, το τραύμα (αρκετά μεγάλον, έπρεπε να καθαριστή) έμεινεν ανοιχτόν με συνεχείς αλλαγές, κατ’ οίκον, από νοσηλεύτριαν και τον ιατρόν, μέχρι προσφάτως. Πλην όμως, αν και η περιγραφείσα, όλως σοβαροτάτη κατάστασίς μου και λεπτοτάτη επέμβασις, ουδέποτε αισθάνθηκα πόνον ή ανέβασα πυρετόν, έστω και τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες. Η όλη κατάστασίς μου, καίτι εξ υπαρχής φαινομενικά συνήθης, απέβη πολύ επικίνδυνος, λόγω του φοβερού μικροβίου, πλην όμως τη επεμβάσει των Αγίων μας που παρακαλούσαμε αδιαλείπτως προ και κατά την διάρκειαν του χειρουργείου ήτο όλως ανώδυνος και τελεσφόρος και προφανώς, ως εκ του αποτελέσματος, η επέμβασις δέουσα κι ενδεδειγμένη, δεδομένου ότι ο ιατρός διαβεβαίωσεν ότι η καθυστέρησις ωρισμένων ωρών, ως προς το χειρουργείον, θα είχε ως αποτέλεσμα την καθολικήν σηψαιμίαν των ζωτικών μου οργάνων. Οι Άγιοί μας, προστάται και θεράποντες, ανωδύνως, έσπευσαν διά μίαν άλλην ακόμα φοράν να με θεραπεύσουν…

Τελευταίως, την προηγούμενην εβδομάδα, η σύζυγός μου, μετά από αιματολογικάς εξετάσεις και ουρολογικάς ευρέθη πάλιν εις την άκρως ανησυχητικήν κατάσταση της προτέρας περιόδου, με δείκτας κι ενδείξεις που εθορύβησαν τον ιατρόν μας. Συνέστησε πάλιν λεπτομερή υπερηχογραφήματα, ειδικές εξετάσεις εις νεφρά, άνω – κάτω κοιλίαν και ουροποιητικόν σύστημα. Η όλη ψυχολογική μας κατάστασις μετά την παρούσαν δοκιμαζομένην περίοδον υγείας μας είναι αντιληπτόν ότι έφθασεν εις το απώτερον άκρον της καταπτώσεώς της. Οι Άγιοί μας και αυτήν την φοράν δεν μας άφησαν. Οι επόμενες αναλυτικές κι επαναληφθείσες εξετάσεις (προ μιάς εβδομάδος) ήταν καθαρές!!! Δι’ ήμας ήτο ολοφάνερον θαύμα!!!

Οι εκάστοτε ιατροί απορούν! Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη είναι παρόντες και σπεύδουν εις άμεσον αρωγήν και θεραπείαν όποτε δει!!! Μεγάλο το Όνομά Των! Είθε όλοι μας να έχωμεν πάντοτε την άνωθεν βοήθειαν των Αγίων και την Προστασίαν Των!!!

Θερμάς ευχαριστίας

Ταπεινώς προσευχόμενοι και ευχαριστούντες

Γ. Β., Δικηγόρος.