ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

periYpomonis2 

 

Σταύρωσις και Ανάστασις

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 104

Μεγάλη Παρασκευή, βράδυ.

 

Διά να έλθη η Ανάστασις άνθρωπε, και να σημάνη ο κώδων, πρέπει να προηγηθεί η Σταύρωσις. Ποία είναι εις τον άνθρωπον η Σταύρωσις; Είναι η πικρία, τα βάσανα, οι πόνοι, η θλίψις, η συκοφαντία, η κακή περίθαλψις. Όλ’ αυτά μας κάμνουν να υποφέρουμε την σταύρωσιν. Και πού θα εύρωμεν την ανάστασιν; Με την καρτερικήν υπομονήν, που θα ανατείλη και θα αυξήση εις την ζωήν.

 

 

Η υπομονή είναι θείον χάρισμα

του Ουρανίου Πατρός

 

periYpomonis1

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 68-69

Εδόθη για μια μητέρα που μου έλεγε

πως δυσκολεύεται να κάνει υπομονή

με το άτακτο παιδί της.

 

Εάν δεν υπάρχη η υπομονή μέσα εις την ζωήν του ανθρώπου, όλα σβήνουν, χάνονται αστραπιαίως και η αμαρτία πλεονάζει σαν το ποτάμι που κυλά εν ώρα θυέλλης. Δι’ αυτό «κτήσεσθε υπομονήν εν ταις καρδίαις υμών». Ο άνθρωπος που έχει εγκράτειαν και λογικήν, ώ! πόσον είναι πάντα κοντά εις τον Θεόν.

Η υπομονή στολίζει την ψυχήν με διαμάντια που δεν υπάρχουν εις την γην, αλλά εις την άνω Ιερουσαλήμ. Η υπομονή αυξάνει την υπακοήν εις τους θείους λόγους που εγράφησαν, γράφονται και θα γράφωνται. Η υπομονή είναι αγάπη και υπακοή, διότι αγαπώ τον συνάνθρωπόν μου και κάνω υπομονήν. Εάν δεν υπολογίζης την ψυχήν σου, χάνεις την υπομονήν σου. Η υπομονή δυναμώνει τον δρόμον του ανθρώπου, διά να βρη λύσιν ανθηρή. Η υπομονή πρέπει πάντοτε να βρίσκεται εφ’ όπλου λόγχη. Η υπομονή πρέπει να μεσολαβή για κάθε άτακτον πλάσμα. Η υπομονή να πληθαίνη και όχι να λιγοστεύη μέσα εις την ζωήν του ανθρώπου. Διότι, όταν λιγοστεύη, αρχίζει η αμαρτία και η πλεονεξία και τέλος γίνεται το κακόν, το οποίον πρέπει να αποφεύγωμεν.

Υπομονή, όπλον ακαταμάχητον.

Υπομονή, στολίδι ανεκτίμητον διά τον άνθρωπον.

Υπομονή, ευλογία Θεού και ευχή.

Εν τη υπομονή θέλετε σωθή.

Εν τη υπομονή θα κληρονομήσετε την Βασιλείαν των Ουρανών.

Εν τη υπομονή θα ανατείλη το φως της δικαιοσύνης.

Εν τη υπομονή θα ζωογονηθή η ψυχή εν τόπω χλοερώ.

Εν τη υπομονή θέλετε εύρει τον ομαλόν δρόμον εις την ζωήν.

Εν τη υπομονή θα διέλθετε εις πλήρη εξαγνισμόν των αμαρτιών σας.

Εν τη υπομονή τέρψις και αγαλλίασις θα επισημάνη πάσας τας ημέρας της ζωής σας.

Εν τη υπομονή θα ρίψετε εις τον βυθόν της θαλάσσης την πονηράν επιθυμίαν του άπρεπου λογισμού.

Εν τη υπομονή θέλετε μεταβληθή εις ευεργέτην των συνανθρώπων σας.

 

 

Η αυθάδης συνομιλία προσβάλλει

το ηθικόν της ψυχής

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 70

 

Γίνετε τέκνα της υπομονής, διά να βρήτε το μονοπάτι το ανηφορικό λίαν ομαλό. Η αυθάδης συνομιλία βλάπτει και προσβάλλει το ηθικόν της ψυχής.

Θα μου ειπήτε, έχει ηθικόν συναίσθημα η ψυχή; Βεβαίως έχει. Είναι αυτό που την κάνει να πονή, να κλαίη.

Ο αυθάδης τρόπος δεν έχει καμμίαν αξίαν προς συμβουλήν. Φθείρεται η ψυχή, χάνεται, πάσχει.

Ο μοχθηρός άνθρωπος μένει ασυγχώρητος, διότι προσβάλλει το ηθικόν της ψυχής και την λυπεί σε αφάνταστον σημείον. Προσέξετε, διότι η μοχθηρία, όταν διατηρείται μέσα εις τον άνθρωπον, τον κρατά πάντα κουρασμένον.

 

 

Η υπομονή είναι όπλον αήττητον

 

periYpomonis4

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 70-71

 

Διά να λύση ο κάθε άνθρωπος το πρόβλημα της ζωής του, χρειάζεται πεποίθησι στο κάθε τι και να προχωρεί με αγάπην Χριστού και υπομονήν, διότι η υπομονή είναι όπλον αήττητον. Είναι όπλον που καθαγιάζει τα πάντα. Η υπομονή είναι στολίδι που στολίζει την ψυχήν με άνθη του Παραδείσου. Η υπομονή είναι ένα θαυμαστό δώρον που η ψυχή ζωογονείται και βρίσκει ένα βήμα παρηγοριάς.

Μέσα στην ανυπομονησία βρίσκεται ο χαμός της ψυχής, που την αναστατώνει και βλάπτει τον συνάνθρωπον. Για πρόσεξε, άνθρωπε, την ώρα του θυμού και της ανυπομονησίας σου, τι κακό προξενείς και ερεθίζεις και βλάπτεις τους γύρω σου και γίνεσαι όργανον του Πονηρού.

Ανυπομονησία, κατόρθωμα του διαβόλου.

Ανυπομονησία, ταραχή του σώματος.

Ανυπομονησία, ταραχή της ψυχής.

Ανυπομονησία, θανάσιμον μικρόβιον, που σκλαβώνει το παν εις τον άνθρωπον. Η ανυπομονησία γίνεται μία κακή αρχή, που πολλές φορές προκαλεί ψυχικόν χαμόν με αιματηρά γεγονότα, δηλαδή σκοτώνεις ψυχήν, που δεν έχεις το δικαίωμα.

Υπομονή ευλογία Θεού. Ανυπομονησία, μόριον του Πονηρού.