ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ

 

AgioiRafail Nikolaos Eirini

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΛΕΣΒΩ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΑΝΕΝΤΟΣ

ΟΠΩΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΛΥΤΡΑ

Πηγή: Βιβλία “Μηνύματα”, “Διδαχαί”, “Απάνθισμα” Αικατερίνης Π. Λύτρα

 

Απολυτίκιον του Αγίου Ραφαήλ
Ήχος α´. Της ερήμου πολίτης.

Της Ιθάκης τον γόνον και της Λέσβου το καύχημα,
Οσιομαρτύρων την δόξαν, Ραφαήλ ευφημήσωμεν,
αρτίως γαρ ημίν φανερωθείς, ιάματα πηγάζει τοίς πιστοίς,
και κατ’ όναρ και καθ’ ύπαρ υπερφυώς οπτάνεται τοις κράζουσι·
Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι,
δόξα τω εκπληρούντι διά σού, ημών τα αιτήματα.

 

 

«Τα πάντα θα σας διδάξω, διά να μελετάτε, το πώς να ζήτε στην ζωήν της γης.»

Άγιος Ραφαήλ (Βιβλίο «Απάνθισμα», σελ. 48)


«Αγαπητέ αναγνώστα, εις το παρόν βιβλίον θα εύρης διδαχές, που εδόθησαν εις εμέ κατά καιρούς, εις την εκκλησίαν, εις την οικίαν, καθ’ οδόν, εις διαφόρους ώρας της ημέρας και της νυκτός υπό του Αγίου Ραφαήλ, διά της Θείας Χάριτος, εκ του Ουρανίου Πατρός. Ο Άγιος κατηχεί και διδάσκει με απλόν τρόπον, πώς να προσευχώμεθα και να πορευώμεθα εις την ζωήν, διά να απολαύσωμεν την αιώνιαν ζωήν εις τους ουρανούς.»

Αικατερίνη Π. Λύτρα
Βιβλίο «Διδαχές», σελ. 33ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


- ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(υπό του τότε Αρχιμανδρίτου, και νυν Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου Λενή, εκ του βιβλίου «Μηνύματα»)

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ
(εκ του βιβλίου «Η θαυμαστή εν Χριστώ μεταμόρφωσις της Αικ. Λύτρα», και «Μηνύματα»)

- ΜΕΡΟΣ 1ον: ΔΙΔΑΧΕΣ του Αγίου Ραφαήλ

- ΜΕΡΟΣ 2ον: ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ δοθείσες υπό του Αγίου Ραφαήλ

- ΜΕΡΟΣ 3ον: ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ εκ των διδαχών του Αγ. Ραφαήλ

- ΜΕΡΟΣ 4ον: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ του Αγίου Ραφαήλ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αναφορές στην Αικατερίνη Λύτρα στις πηγές της βιβλιογραφίας

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Έχει περιληφθεί ένα μέρος της διδασκαλίας του Αγίου Ραφαήλ.

Το περιεχόμενο θα προστίθεται σταδιακά!!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!!