ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

 

PanagiaTheotokos3

 

Ξημέρωμα 25ης Μαρτίου

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 165-166

 

Άγγελοι ύμνους ψάλλουνε, ακούστε, την Παναγία χαιρετούν, που έγινε μητέρα.

Ο Γαβριήλ Αρχάγγελος εστάθη έμπροσθέν της και κρίνο αγνό προσέφερε στην Άγια την Παρθένα.

Κόρη αγνή, σαν το λουλούδι είσαι.

Σαν κήπος ανθοστόλιστος. Τα ολόδροσα λουλούδια στο κάθε βήμα σου το αγνό γίνονται αγγελούδια.

Πάντα θα ψιθυρίζουνε τα χείλη των ανθρώπων τη λέξη την χαρμόσυνη:

Χαίρε, Μαρία, χαίρε, ο Κύριος μετά Σου, Ευλογημένη, χαίρε.

 

 

Παναγία, το σύμβολο της αγνότητος

 

PanagiaTheotokos2

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 152

 

Η γυναίκα πρέπει να φροντίζη να είναι ενάρετη, διότι από την γυναίκα προήλθε το σύμβολον της αγνότητος, που είναι η Παναγία, η μητέρα του Χριστού.

Ας λάβη κάθε χριστιανός ζήλον, πόθον, σταθερότητα, υπομονήν, υπακοήν εις τας εντολάς του Θεού, διά την ανάστασιν της ψυχής. Εάν η ψυχή έχει βρη τόπον χλοερόν και φωτεινόν, έχει βρη την ανάστασιν.

 

 

Η Θεοτόκος είναι πηγή αφθαρσίας

και πύργος ασφαλείας

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 112-113

 

Ουράνιον σπίτι και θύρα, που όταν την κρούει και μετανοεί ο άνθρωπος, ποτέ δεν μένει κλειστή.

Πύργος αγαπημένος.

Πύργος παρήγορος.

Πύργος ανακουφίσεως.

Πύργος ευλογημένος.

Πύργος ακαταμάχητος, που δεν νικάται ποτέ, αλλά μένει άφθαρτος, αιώνιος αθάνατος.

Γι’ αυτό να προσεύχεσθε με πίστιν και υπομονήν διά να βρήτε την θύραν της μετανοίας.

Να βρήτε την φωνήν της αληθείας.

Να βρήτε την χαράν.

Να βρήτε την ταπείνωσιν.

Να βρήτε την ανακούφισιν εις τας ώρας της θλίψεως, της δοκιμασίας και να σκοτωθούν τα βέλη του Πονηρού, που μόνον με την προσευχή σκοτώνονται και με την καλή πράξιν.

Μόνον με την πηγήν της αφθαρσίας και την κραυγήν της μετανοίας διαλύονται τα πεπυρωμένα του Πονηρού κατορθώματα.

Είναι η Παναγία του Θεού ευλογία και όποιος την φωνάζει θέλει σωθή.

 

 

Η Παναγία είναι ο θησαυρός της σωτηρίας

 

PanagiaTheotokos

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 113

 

Η Παναγία, τέκνον μου, είναι η ενδοξοτέρα και μεγαλυτέρα, είναι σωτήριον θησαύρισμα.

Λέγεται σωτήριον θησαύρισμα, διότι κοντά της βρίσκομε την σωτηρίαν της ψυχής μας. Παναγία μου, Εσύ είσαι ο θησαυρός μας. Θησαυρός λέγεται αυτό το πράγμα που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά πάντοτε υπάρχει. Η Παναγία είναι μία πηγή που δεν στερεύει ούτε τελειώνει. Είναι άφθαρτη, ούτε χάνεται ούτε αδειάζει.

Η πηγή του νερού φοβάσαι να μη στερέψη. Αλλά η πηγή της αφθαρσίας δεν στερεύει ποτέ, διότι είναι Θεού κτίσμα. Και ό,τι είναι Θεού κτίσμα ποτέ δεν φθείρεται. Η Παναγία έχει πολλές χάρες από τον Θεόν, γι’ αυτό να την παρακαλούμε σε όλη μας την ζωήν.

 

 

«Εκ Σου γάρ ανέτειλεν ο ήλιος

της δικαιοσύνης»

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 114

 

Από την ταπεινή Μητέρα, τέκνα μου, εγεννήθη ο Χριστός.

Ώ Πάναγνη Παρθένα, από Σένα έλαμψε το φως το Άγιον και αληθινόν.

Ώ Πάναγνη Παρθένα, από Εσένα το φως το χαρμόσυνον διά την σωτηρίαν των ψυχών.

Ώ ταπεινή Παρθένα, από Εσένα έλαμψε το φως της δικαιοσύνης.

Ώ ταπεινή Παρθένα, από Εσένα έλαμψε η αστείρευτος πηγή της αγάπης και μας χάρισε την ακλόνητον πίστιν.

 

sxedio did 66 sel114