ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ

AgioiRafail Nikolaos Eirini

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΛΕΣΒΩ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΦΑΝΕΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΡΑΦΑΗΛ

ΟΠΩΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΛΥΤΡΑ

 

Πηγή: Βιβλία “Μηνύματα”, “Διδαχαί”, “Απάνθισμα” Αικατερίνης Π. Λύτρα

 

Απολυτίκιον του Αγίου Ραφαήλ
Ήχος α´. Της ερήμου πολίτης.

Της Ιθάκης τον γόνον και της Λέσβου το καύχημα,
Οσιομαρτύρων την δόξαν, Ραφαήλ ευφημήσωμεν,
αρτίως γαρ ημίν φανερωθείς, ιάματα πηγάζει τοίς πιστοίς,
και κατ’ όναρ και καθ’ ύπαρ υπερφυώς οπτάνεται τοις κράζουσι·
Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι,
δόξα τω εκπληρούντι διά σού, ημών τα αιτήματα.

 

 

«Τα πάντα θα σας διδάξω, διά να μελετάτε, το πώς να ζήτε στην ζωήν της γης.»

Άγιος Ραφαήλ

Βιβλίο «Απάνθισμα», σελ. 48


«Αγαπητέ αναγνώστα, εις το παρόν βιβλίον θα εύρης διδαχές, που εδόθησαν εις εμέ κατά καιρούς, εις την εκκλησίαν, εις την οικίαν, καθ’ οδόν, εις διαφόρους ώρας της ημέρας και της νυκτός υπό του Αγίου Ραφαήλ, διά της Θείας Χάριτος, εκ του Ουρανίου Πατρός. Ο Άγιος κατηχεί και διδάσκει με απλόν τρόπον, πώς να προσευχώμεθα και να πορευώμεθα εις την ζωήν, διά να απολαύσωμεν την αιώνιαν ζωήν εις τους ουρανούς.»

Αικατερίνη Π. Λύτρα
Βιβλίο «Διδαχές», σελ. 33ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


- Πρόλογος - εισαγωγή
(υπό Αρχιμ. Αμβροσίου Λενή, νυν Μητροπ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, εκ του βιβλίου «Μηνύματα»)

- Ιστορικό των Αποκαλύψεων
(εκ του βιβλίου «Η θαυμαστή εν Χριστώ μεταμόρφωσις της Αικ. Λύτρα», και «Μηνύματα»)

- ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Διδαχές του Αγίου Ραφαήλ

- ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Προσευχές δοθείσες υπό του Αγίου Ραφαήλ

- ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: Ποιητικά μηνύματα του Αγίου Ραφαήλ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αποφθέγματα εκ των διδαχών του Αγίου Ραφαήλ

 

 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Έχει περιληφθεί ένα μικρό μέρος της διδασκαλίας του Αγίου Ραφαήλ.

Το περιεχόμενο θα προστίθεται σταδιακά!! Ευχαριστούμε για την κατανόηση!!